Dyslexie en dysorthografie: lees- en spellingsproblemen

Er kan een hardnekkig probleem optreden bij met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Het is erg belangrijk dat er bij een kind waarvan vermoed wordt dat het dyslectisch is, een uitgebreid onderzoek wordt gedaan. De diagnose ‘dyslexie’ of ‘dysorthografie’ wordt altijd gesteld door een GZ- geregistreerd orthopedagoog of psycholoog.

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Wat doen wij bij dyslexie?

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

De logopedist test zowel de taalvaardigheden van het kind als de auditieve voorwaarden voor het lees- en spellingsproces. De vaardigheden die nog niet voldoende worden beheerst worden vervolgens specifiek geoefend. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Een diagnose is dan nog niet gesteld. Juist dan is logopedische behandeling van belang om stagnering in het leren te voorkomen.

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

De behandeling van logopedische stoornissen wordt door de zorgverzekeraar vergoed. De behandeling van lees- en spellingsproblemen en dyslexie wordt niet altijd vergoed. Vanaf 2009 geldt dat in sommige gevallen een behandeling van lees-spellingsproblemen door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Op www.logopedie.nl, www.stichtingbalans.nl  www.stichtingdyslexienederland.nl vindt u veel informatie over dyslexie.